OZNÁMENÍ z 26. prosince 2010
(svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa)
V neděli 26. prosince bude při mši v Kročehlavech v 8.30 hod. i v 10.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie požehnání manželům. Ve farním  chrámu Nanebevzetí Panny Marie bude také dětská besídka  v 15.00 hodin, na kterou jsou zváni zvláště děti s rodiči a přáteli a v 17.00 hod. vánoční koncert Chrámového sboru Kladno a  orchestru.
V pondělí je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Po mši bude požehnáno víno, které si přinesete.
V úterý 28. prosince je svátek sv. Mláďátek, mučedníků.
V pátek 31. prosince budou mše na poděkování a prosbu o Boží pomoc do nového roku v kapli sv. Floriána v 15.00 hodin, v Kročehlavech v 16.00 hodin a v kapli na arciděkanství ve 23.00 hodin.
V sobotu 1. ledna je slavnost Matky Boží Panny Marie – zasvěcený svátek. Bohoslužby jsou všude s nedělním pořádkem. Nezapomeňme, po probdělé noci, přijít na bohoslužbu, abychom byli v milosti Boží posvěcující v první den nového občanského roku.
Připomínáme Tříkrálovou sbírku koledníků, která se má vykonat v každé farnosti ve dnech 2. až 10. ledna 2011. Laskavě se přihlaste u jáhna Václava Slavíčka na uvedených adresách podle vyvěšených plakátků, kde najdete podrobnější informace. Je to důležitá pomoc potřebným, pro kterou je nutno se také nasadit a pak můžeme mít z toho radost.

OZNÁMENÍ z 19. prosince 2010
(4. neděle adventní)
- kliknout zde

OZNÁMENÍ z 12. prosince 2010
(3. neděle adventní)

Po mši si můžete vzít s sebou nové vydání farního listu Naděje i Slovo života na měsíc prosinec.
Omlouváme se, že nebyly minulou neděli kalendáře. Budou dnes po mši v předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie kol 11. hodiny.
V pondělí 13. prosince si připomeneme památku svaté Lucie, panny a mučednice.
V úterý 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
Příští neděle je 3. v měsíci a mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. bude zaměřena pro rodiče s dětmi a mládež.
OZNÁMENÍ z 5. prosince 2010
(2. neděle adventní)
Dnešní sbírka je věnována na potřeby bohoslovců a semináře.
Dnes  v 11 hodin, v předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie, se uskuteční prodej křesťanské literatury a poslední možnost koupě stolních kalendářů s katolickým kalendáriem.
Dnes, v předvečer památky svatého Mikuláše, bude v kapli sv. Floriána po mši nadílka dárků, které je třeba odevzdat, čitelně označené jménem, v zákristii nejpozději 5 minut před bohoslužbou, to jest v 17.55 hodin.
V pondělí 6. prosince si připomeneme památku svatého Mikuláše, biskupa.
V úterý 7. prosince je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
Ve středu 8. prosince  bude slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – doporučený svátek.
V sobotu 11. prosince od 14.00 hodin na faře ve Švermově - Hnidousích se pořádá adventní duchovní obnova pro manžele. Program je vyvěšen na nástěnce nebo klikněte zde. Je třeba se přihlásit na uvedeném tel. čísle.
OZNÁMENÍ z 28. listopadu 2010
(1. neděle adventní)
Dnes od 15.30 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie adventní houslový koncert Pavla Šporcla, pořádaný Magistrátem Kladno. Varhaníci a zpěváci chrámového sboru mohou 10 minut před začátkem vystoupit s kostelníkem na kůr.
V úterý  30. listopadu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.
Ve středu 1. prosince bude připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka.
V pátek 3. prosince je památka sv. Františka Xaverského, kněze.
V sobotu 11. prosince od 14.00 hodin na faře ve Švermově - Hnidousích bude adventní duchovní obnova pro manžele. Program je vyvěšen na nástěnce i na internetových stránkách farnosti. Je třeba se přihlásit na uvedeném tel. čísle.
V neděli 5. prosince, v předvečer památky svatého Mikuláše, bude v kapli sv. Floriána po mši nadílka dárků, které je třeba odevzdat, čitelně označené jménem, v zákristii nejpozději 5 minut před bohoslužbou, to jest v 17.55 hodin.
OZNÁMENÍ z 21. listopadu 2010
(Slavnost Ježíše Krista Krále)

V pondělí  22. listopadu bude památka sv. Cecílie, panny a mučednice.
Ve středu 23. listopadu je památka sv. Ondřeje Dung -Laca, kněze, a druhů, mučedníků. V Kročehlavech bude bohoslužba slova bez příležitosti svátosti smíření.
Ve  čtvrtek 25. listopadu si připomeneme sv. Kateřinu Alexandrijskou, pannu a mučednici.
Příští neděli je 1. adventní a v kostelech před mší bude žehnání adventních věnců, které si také můžete donést k požehnání. Začíná nový církevní rok a mše v 10.00 hod. bude doprovázena chrámovým pěveckým sborem. Od 15.30 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie adventní houslový koncert Pavla Šporcla, pořádaný Magistrátem Kladno.
V sobotu 11. prosince od 14.00 hodin na faře ve Švermově - Hnidousích bude adventní duchovní obnova pro manžele. Program je vyvěšen na nástěnce i na internetových stránkách farnosti.
OZNÁMENÍ ze 14. listopadu 2010

(33. neděle v mezidobí)
V pondělí  15. listopadu bude památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve.
V úterý 16. listopadu si připomeneme sv. Markétu Skotskou, matku 8 dětí.
Ve středu 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
Příští nedělí ukončíme tento církevní rok slavností Ježíše Krista Krále. Je to také 3. neděle v měsíci. Na mši svatou v 10.00 hodin v arciděkanském chrámu, doprovázenou rytmickými písněmi, jsou zvány také rodiny s dětmi a mládež, na které je bohoslužba zaměřena.
Na 1. adventní neděli bude v kostelech před mší svěcení adventních věnců i těch, které si pak donesete do vašich domovů.
Žádáme farníky, aby poslali příspěvek do adventního farního časopisu do konce tohoto týdne.
Stále je možnost si zakoupil stolní kalendář s katolickými svátky.

OZNÁMENÍ ze 7. listopadu 2010
(32. neděle v mezidobí)
Tuto neděli jsou všechny kostelní sbírky předepsané arcibiskupstvím na charitu.
Kdo z účastníků farní dovolené v Janských Lázních nezaplatil zálohu 1000.- Kč na osobu, nechť tak učiní do 12. listopadu knězi, nebo na arciděkanství.
V úterý 9. listopadu je svátek Zasvěcení lateránské baziliky.
V úterý 9. listopadu v 18.45 hod. na arciděkanství bude zasedat farní rada. Toto setkání bude rozšířeno o všechny, kteří by se mohli zapojit do akce Noci kostelů, která se uskuteční v pátek 27. května 2011. Tímto jsou zváni všichni, kteří by mohli být nápomocni svými hřivnami jako muzicírováním, zpěvem, přednáškou, průvodcovstvím, ostrahou a podobně. Počítá se s kostelníky, varhaníky, zvoníky vedoucími sborů, dětí a kapel, studujícími a vystudovanými v bohosloví i jinak šikovnými a ochotnými. Je to otevření se křesťanů všem lidem našeho města.
Ve středu 10. listopadu bude památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.
Ve čtvrtek 11. listopadu je památka sv. Martina, biskupa.
Pátek 12. listopadu bude památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
V pátek 12. listopadu v 15.00 hod. se na arciděkanství schází misijní klubko.
V sobotu 13. listopadu je památka sv. Anežky České, panny.
Na sobotu 13. 11. je ve Vrapících naplánován den mužů farnosti. Program: Bohoslužba slova 9.00 hod.. Výstav Nejsvětější Svátosti, adorace. Práce na úklidu a úpravě hřbitova u kostela. Předpokládaný konec 16.00 hod. Muži nechť přinesou vlastní nářadí (kosy, hrábě železné, pily, kolečka na odvoz). Práce je na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Předpokládá se úhrada nákladů na oběd, svačina vlastní. Přihlášky také mailem na slavicekvac@upcmail.cz do dneška u jáhna Václava, kvůli počtu obědů. Zúčastnit se mohou i muži nepracující, cílem je posílení společenství v Kristu.
OZNÁMENÍ z 31. října 2010
(31. neděle v mezidobí)
V pondělí 1. listopadu je slavnost Všech svatých – doporučený svátek. Slavnostní mše v Kročehlavech v 18.00 hod. bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem.
Odpoledne a následující den je možno získat plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek(sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba za Sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatní dny lze takto získat odpustky částečné.
V úterý 2. listopadu je vzpomínka na Všechny věrné zemřelé. Mše  za ně bude doprovázena pěveckým sborem  v kapli sv. Floriána v 18.00 hodin.
Ve čtvrtek 4. listopadu bude památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
Pátek 5. listopadu je 1. v měsíci a po mši v Kročehlavech v 18.00 hodin bude výstav Nejsvětější Svátosti, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Svátostné požehnání.
Na sobotu 13. 11.  vyhlašuje jáhen Václav ve Vrapicích den mužů farnosti.
Program:
Bohoslužba slova 9.00 hod. Výstav Nejsvětější Svátosti, adorace. Práce na úklidu a úpravě hřbitova u kostela. Předpokládaný konec 16.00 hod. Muži nechť přinesou vlastní nářadí ( kosy, hrábě železné, pily, kolečka na odvoz). Práce je na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Předpokládá se úhrada nákladů na oběd, svačina vlastní.
Přihlášky Také mailem na slavicekvac@upcmail.cz  do neděle 7. 11. 2010 u jáhna. Václava, kvůli počtu obědů.
Zúčastnit se mohou i muži nepracující, cílem je posílení společenství v Kristu.
Příští neděle jsou všechny kostelní sbírky předepsané arcibiskupstvím na charitu.
Kdo z účastníků farní dovolené v Janských Lázních nezaplatil zálohu 1000.- Kč na osobu, nechť tak učiní do 12. listopadu knězi, nebo na arciděkanství.
V úterý 9. listopadu v 18.45 hod. na arciděkanství bude zasedat farní rada. Toto setkání bude rozšířeno o všechny, kteří by se mohli zapojit do akce Noci kostelů, která se uskuteční v pátek 27. května 2011. Tímto jsou zváni všichni, kteří by mohli být nápomocni muzicírováním, zpěvem, přednáškou, průvodcovstvím, ostrahou a podobně. Počítá se s kostelníky, varhaníky, zvoníky vedoucími sborů, dětí a kapel, studujícími  a vystudovanými v bohosloví i jinak šikovnými a ochotnými. Je to otevření se křesťanů všem lidem našeho města.
OZNÁMENÍ z 24. října 2010

(30. neděle v mezidobí)
Dnešní sbírky jsou určeny na misie.
V pondělí 25. října bude v Kročehlavech 79 let od posvěcení kostela. V 18.00 hod. tam bude slavnostní bohoslužba.
V pondělí a ve čtvrtek se vyučuje náboženství na arciděkanství od 15. a 16. hodin a ve čtvrtek od 17. hod. ve Švermově na faře. Jelikož víra je darem, který pochází také skrze poznání, připomínáme rodičům, aby plnili daný slib při křtu svých dětí, že  budou dbát na jejich katolickou výchovu.
V pondělí ve 20 hodin je na arciděkanství  společenství mládeže.
Ve čtvrtek 28. října je svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů. Mše bude v kapli sv. Floriána v 18.00 hodin.
Ve čtvrtek od 19. hod. jsou na arciděkanství přednášky o katolické víře pro doposud nepokřtěné. Katechezí se může účastnit kdokoliv.
V pátek 29. října bude památka blahoslavené Marie Restituty Kafkové, panny a naší národní mučednice.
V úterý 9. listopadu v 18.45 hod. na arciděkanství bude zasedat farní rada. Toto setkání bude rozšířeno o všechny, kteří by se mohli zapojit do akce Noci kostelů, která se uskuteční v pátek 27. května 2011. Tímto jsou  zváni všichni, kteří by mohli být nápomocni muzicírováním, zpěvem, přednáškou, průvodcovstvím, ostrahou a podobně. Počítá se s kostelníky, varhaníky, zvoníky, vedoucí sborů, dětí a kapel, studující  a vystudovaní v bohosloví i jinak šikovní a ochotní. Je to otevření se života křesťanů všem lidem našeho města.
Na poděkování za papežskou návštěvu se plánuje národní pouť do Říma ve dnech 9. – 11. 11. 2010. Podrobnosti jsou na plakátcích, nebo u kněze.

OZNÁMENÍ ze 17. října 2010
(29. neděle v mezidobí)
V pondělí 18. října je svátek sv. Lukáše, evangelisty.
V pondělí a ve čtvrtek se vyučuje náboženství od 15. a 16. hodin na arciděkanství a  ve čtvrtek od 17. hod. ve Švermově na faře. Jelikož víra je darem, který pochází z poznání, připomínáme rodičům, aby plnili daný slib při křtu svých dětí, že je budou katolicky vychovávat.
Po vysokoškolských prázdninách jsme zahájili místo středy  pondělní setkávání mládeže na arciděkanství ve 20 hodin. Předejte tuto informaci dalším.
Pro seznámení se s katolickou naukou je příležitost vždy ve čtvrtek od 19 hod. na arciděkanství pro ty, kteří by chtěli být pokřtěni i pro všechny zájemce o křesťanskou kulturu.
Příští neděle bude oslava 79. letého výročí od posvěcení kročehlavského kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Příští neděle je Dnem modliteb za misie. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10 hod. při mši vystoupí Misijní klubko v Kladně a  po bohoslužbě uspořádá misijní jarmark. Sbírky této neděle budou odeslány na misijní potřeby.
V úterý 9. listopadu v 18.45 hod. na arciděkanství bude zasedat farní rada. Toto setkání bude rozšířeno o všechny, kteří by se mohli zapojit do akce Noci kostelů, která se uskuteční v pátek 27. května 2011. Tímto jsou  zváni všichni, kteří by mohli být nápomocni muzicírováním, zpěvem, přednáškou, průvodcovstvím, ostrahou a podobně. Počítá se s kostelníky, varhaníky, zvoníky vedoucí sborů, dětí a kapel, studující a vystudovaní v bohosloví i jinak šikovní a ochotní. Je to otevření všem lidem našeho města.
Na poděkování za papežskou návštěvu se plánuje národní pouť do Říma ve dnech 9. – 11. 11. 2010. Podrobnosti jsou na plakátcích, nebo u kněze.
OZNÁMENÍ z 10. října 2010
(28. neděle v mezidobí)
V pondělí a ve čtvrtek se vyučuje náboženství od 15. a 16. hodin na arciděkanství a  ve čtvrtek od 17. hod. ve Švermově na faře. Jelikož víra je darem, který pochází z poznání, připomínáme rodičům, aby plnili daný slib při křtu svých dětí, že je budou katolicky vychovávat.
Po vysokoškolských prázdninách jsme zahájili místo středy  pondělní setkávání mládeže na arciděkanství ve 20 hodin. Předejte tuto informaci dalším.
V úterý 12. října bude památka sv. Radima, biskupa.
Pro seznámení se s katolickou naukou je příležitost vždy  ve čtvrtek od 19 hod. na arciděkanství pro ty, kteří by chtěli být pokřtěni i pro všechny zájemce o křesťanskou kulturu.
V pátek 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
Příští neděle je 3. v měsíci a mše v 10 hod. bude změřena na děti a mládež.
V úterý 9. listopadu v 18.45 hod. na arciděkanství bude zasedat farní rada. Toto setkání bude rozšířeno o všechny, kteří by se mohli zapojit do akce Noci kostelů, která se uskuteční v pátek 27. května 2011. Tímto jsou  zváni všichni, kteří by mohli být nápomocni muzicírováním, zpěvem, přednáškou, průvodcovstvím, ostrahou a podobně. Počítá se s kostelníky, varhaníky, zvoníky vedoucí sborů, dětí a kapel, studující a vystudovaní v bohosloví i jinak šikovní a ochotní. Je to otevření všem lidem našeho města.
Na poděkování za papežskou návštěvu se plánuje národní pouť do Říma ve dnech 9. – 11. 11. 2010. Podrobnosti jsou na plakátcích, nebo u kněze.
OZNÁMENÍ z 3. října 2010
(27. neděle v mezidobí)
V pondělí 4. října je památka sv. Františka z Assisi.
Po vysokoškolských prázdninách zahájíme v tomto roce pondělní setkávání mládeže ( místo středy) na arciděkanství ve 20 hodin. Předejte tuto informaci dalším.
V pondělí a ve čtvrtek se vyučuje náboženství od 15. a 16. hodin na arciděkanství a  ve čtvrtek od 17. hod. ve Švermově na faře. Jelikož víra je darem, který pochází z poznání, připomínáme rodičům, aby plnili svůj slib při křtu svých dětí, že je budou katolicky vychovávat.
Ve čtvrtek 7. října je památka Panny Marie Růžencové. Mše navíc bude pravidelně  1. čtvrtek v měsíci v Kročehlavech v 8 hod. ráno. Bohoslužba  je zaměřena pro žáky církevní školy i pro veřejnost, zvláště pro ty, kterým je návštěva večer obtížná.
Pro seznámení se s katolickou naukou bude příležitost vždy ve čtvrtek v 19 hod. na arciděkanství pro ty, kteří by chtěli být pokřtěni i pro všechny zájemce o křesťanskou kulturu.
O jarních prázdninách opět pořádáme farní dovolenou v Janských Lázních od 19. do 26. února 2011. Z důvodu využití kapacity, bylo nutné se přihlásit do středy. Kdyby ještě měl někdo zájem, pokusíme  se o dodatečné nahlášení.
Na poděkování za papežskou návštěvu se plánuje národní pouť do Říma ve dnech 9. – 11. 11. 2010. Podrobnosti jsou na plakátcích, nebo u kněze.
OZNÁMENÍ z 26. září 2010
(26. neděle v mezidobí)
Dnešní sbírka je vyhlášena arcibiskupstvím na církevní školství, kam  bude odeslána.
V pondělí a ve čtvrtek se vyučuje náboženství od 15. a 16. hodin na arciděkanství a  ve čtvrtek od 17. hod. ve Švermově na faře. Jelikož víra je darem, který pochází z poznání, připomínáme rodičům, aby plnili svůj slib při křtu svých dětí, že je budou katolicky vychovávat.
V úterý 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Je to doporučený svátek a mše bude v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. doprovázena pěveckým sborem. Tento den se koná národní pouť ve Staré Boleslavi v 10 hodin za účasti českých biskupů. Podrobnosti jsou na plakátcích.
Ve středu 29. září bude svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
Ve čtvrtek 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.
V pátek 1. října  bude památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve a 1. pátek v měsíci.
V sobotu 2. října je památka svatých andělů strážných.
O jarních prázdninách opět pořádáme farní dovolenou v Janských Lázních od 19. do 26. února 2011. Z důvodu využití kapacity, jsme žádáni o počet účastníků a to do 29. září. Je proto  nutné se přihlásit do středy.
Na poděkování za papežskou návštěvu se plánuje národní pouť  do Říma ve dnech 9. – 11. 11. 2010. Podrobnosti jsou na plakátcích.
OZNÁMENÍ z 19. září 2010
(25. neděle v mezidobí)
V pondělí 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků.
V úterý 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Ve čtvrtek je v půl desáté v kapli na arciděkanství bohoslužba slova a po ní v deset hodin setkání nad liturgickými texty týdne.
V pondělí a ve čtvrtek se koná na arciděkanství v 15.00 a 16.00 hod. výuka náboženství pro děti. V pondělí pro začátečníky a mírně pokročilé a ve čtvrtek pro pokročilé a druhý stupeň.
V pátek bude na arciděkanství setkání maminek s dětmi, kterému předchází v půl desáté bohoslužba slova v kapli.
V úterý 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. V tento den se koná národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Na Mariánském náměstí se koná v 10.00 hod. mše sv., které předsedá Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. Následuje celodenní program. Podrobnosti jsou na plakátu na nástěnce. Tento rok farnost neorganizuje vlastní autobus. Je třeba se do Staré Boleslavi dopravit autem nebo autobusem.
OZNÁMENÍ z 12. září 2010
(24. neděle v mezidobí)
V pondělí 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.
Výuka náboženství se koná na arciděkanství vždy v pondělí v 15. a l6. hodin pro začátečníky a mírně pokročilé a ve čtvrtek v 15. a l6. hodin pro pokročilé a druhý stupeň.
V úterý 14. září je svátek Povýšení svatého Kříže.
Ve středu 15. září je památka Panny Marie Bolestné. Po mši sv. následuje v kročehlavském kostele zkouška pěveckého sboru. Prosíme, aby se do této služby zapojili noví zpěváci. Není třeba, aby měli školené hlasy. Využijte svých darů ke službě Bohu.
Ve čtvrtek 16. září je památka sv. Ludmily, mučednice.
Každý čtvrtek se koná v 10.00 hodin na arciděkanství setkání nad liturgickými texty týdne. Předchází jí bohoslužba slova v kapli na faře v 9.30 hodin.
OZNÁMENÍ z 5. září 2010
(23. neděle v mezidobí)
Je třeba podat přihlášky na náboženskou výuku dětí, která se bude konat na arciděkanství. V pondělí pro začátečníky a mírně pokročilé od 15. a l6. hodin. Ve čtvrtek pro pokročilé a 2. stupeň také v 15. a l6. hodin. Přihlášky je možno si vyzvednout v kostele nebo na arciděkanství. Zahájíme společnou bohoslužbou slova pro děti zítra, v pondělí 6. září, v l6.00 hodin v kapli na arciděkanství. Jsou zváni rodiče i doprovod.
Ve středu 8. září je svátek Narození Panny Marie.
Od středy 15. září začnou v 18.45 hod v kročehlavské zákristii pravidelné zkoušky Chrámového pěveckého sboru v Kladně. Prosíme, aby se do této služby zapojili noví zpěváci. Není potřeba, aby měli školené hlasy. Využijte svých darů ke službě Bohu.
Každý čtvrtek se na arciděkanství v 10.00 hodin koná cyklus setkání nad liturgickými texty týdne – Lectio Divina. Předchází bohoslužba slova v kapli na faře v 9.30 hodin. Je také možná účast na Křížové cestě od 9.00 hodin. Setkání bude pravidelně kromě školních prázdnin a svátků.
Po prázdninách začínají opět setkání maminek s malými dětmi na faře. Setkání jsou každý sudý týden, počínaje 10. 9. 20l0, od 10.00 hod. Předchází bohoslužba slova v 9.30 hodin v kapli na faře.
OZNÁMENÍ z 29. srpna 2010
(22. neděle v mezidobí)
V pátek 3. září je památka sv. Řehoře Velikého.
Je třeba podat přihlášky na náboženskou výuku dětí, která bude na arciděkanství, jako v předešlém roce. V pondělí pro začátečníky a mírně pokročilé od 15. a 16. hodin. Ve čtvrtek pro pokročilé a 2. stupeň také v 15. a 16. hodin. Přihlášky si můžete vyzvednout v kostele nebo na arciděkanství. Zahájíme společnou bohoslužbou slova pro děti v pondělí 6. září v 16.00 hodin v kapli na arciděkanství. Jsou zváni rodiče i doprovod.
OZNÁMENÍ z 22. srpna 2010
(21. neděle v mezidobí)
V úterý 24. srpna je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
Ve středu 25. srpna bude památka sv. Josefa Kalasantského, kněze.
V pátek 27. srpna je památka sv. Moniky.
V sobotu 28. srpna  bude památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
Je třeba podat přihlášky na náboženskou výuku dětí, která bude na arciděkanství, jako v předešlém roce. V pondělí pro začátečníky a mírně pokročilé od 15. a 16. hodin. Ve čtvrtek pro pokročilé a 2. stupeň také v 15. a 16. hodin. Přihlášky si můžete vyzvednout v kostele nebo na arciděkanství. Zahájíme společnou bohoslužbou slova pro děti v pondělí 6. září v 16.00 hodin v kapli na arciděkanství. Jsou zváni rodiče i doprovod.
OZNÁMENÍ z 15. srpna 2010
(20. neděle v mezidobí)
poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Na tento týden nebyla nová oznámení vydána.
OZNÁMENÍ z 8. srpna 2010
(19. neděle v mezidobí)
V pondělí 9. srpna bude svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
V úterý 10. srpna je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Slavnostní poutní mše bude v kapli sv. Vavřince na zámku v Kladně v 18.00 hodin doprovázena pěveckým chrámovým sborem. Z toho důvodu nebude výjimečně mše v 18.00 hodin v kapli sv. Floriána.
Ve středu 11. srpna si připomeneme sv. Kláru, pannu.
V sobotu 14. srpna se uskuteční v 11.00 hod. vikariátní pouť v Tuřanech u Slaného pod vedením světícího biskupa Mons. Karla Herbsta.
V předvečer Nanebevzetí Panny Marie, v sobotu 14. srpna v 18.00 bude ve farním kostele  na náměstí Starosty Pavla poutní vigilie ze slavnosti zasvěcení našeho chrámu. Proto nebude mše v kapli sv. Floriána. Kdo by mohl přinést něco k pohoštění na nedělní slavnost, nebo pomoci se stoly, nechť tak laskavě učiní v sobotu po 19. hodině.
Příští neděli 15. srpna v 10.00 hod. je v naší farnosti poutní slavnost v arciděkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Slavnostní bohoslužba spojená s plnomocnými odpustky bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem. Po slavnosti jste zváni k přátelskému setkání na arciděkanskou zahradu.
OZNÁMENÍ z 1. srpna 2010

(18. neděle v mezidobí)
Nevydáno.

OZNÁMENÍ z 25. července 2010
(17. neděle v mezidobí)
V pondělí 26. července je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie a ve 20.00 bude zkouška ministrantů v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
V úterý 27. července bude památka s. Gorazda a druhů. Po mši se uskuteční schůzka na arciděkanství všech, kteří by byli ochotni pomoci při návštěvě pana arcibiskupa v naší farnosti.
Ve čtvrtek 29. července je památka sv. Marty.
Tuto sobotu 31. července  bude památka sv. Ignáce z Loyoly a do naší farnosti zavítá očekávaný  pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP. Bude předsedat koncelebrované pontifikální mši v 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po bohoslužbě  otec arcibiskup odpoví na dotazy. Z kostela jste zváni na zahradu arciděkanství k přátelskému rozhovoru. Přijďte všichni, děti, mládež, junioři i senioři z prázdnin, z chalup i z dovolených. Kdo může přinést něco k občerstvení, učiňte tak v sobotu dopoledne.

OZNÁMENÍ z 18. července 2010
(16. neděle v mezidobí)
Ve čtvrtek 22. července bude památka sv.Marie Magdalény.
Tento čtvrtek 22. července od 16.00 hod. bude generální úklid farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Prosíme o pomoc všechny mladé i dříve narozené. Budou se smýčit stěny i okna, sochy, kazatelna atd.. Dále se uklízí zákristie, dveře, lavice, oltáře, čistí se svícny, kadidelnice, bohoslužebné náčiní, luxují koberce, sedáky, zpovědnice, schody až od zvonu, kůr a na závěr pak podlahy v kostele i v depozitáři, kde bude třeba též poklidit. Je nutné vyprat plátna, ministrantské oblečení i ledacos přišít. Práce jak na kostele. K tomu je potřeba dostatek mladých kluků a mužů, děvčat i žen, takže předem Pán Bůh zaplať.
V pátek 23. července je svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy.
Příští sobotu 31. července přijede do naší farnosti pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka. Bude předsedat koncelebrované pontifikální mši v 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po bohoslužbě otec arcibiskup odpoví na dotazy, které si můžete připravit a odevzdat knězi. Z kostela jste zváni na zahradu arciděkanství k přátelskému rozhovoru. Přijďte všichni, děti, mládež, junioři i senioři z prázdnin, z chalup i z dovolených.
OZNÁMENÍ z 11. července 2010
(15. neděle v mezidobí)
Ve středu 14. července bude památka blahoslaveného Hroznaty, mučedníka narozeného z českého rodu.
Ve čtvrtek 15. července je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.
V pátek 16. července si připomeneme Pannu Marii Karmelskou.
Ve čtvrtek 22. července od 16.00 hod. bude generální úklid farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Prosíme o pomoc všechny mladé i dříve narozené. Budou se smýčit stěny i okna, sochy, kazatelna atd.. Dále se uklízí zákristie, dveře, lavice, oltáře, čistí se svícny, kadidelnice, bohoslužebné náčiní, luxují koberce, sedáky, zpovědnice, schody až od zvonu, kůr a na závěr pak podlahy v kostele i v depozitáři, kde bude třeba též poklidit. Je nutné vyprat plátna, ministrantské oblečení i ledacos přišít. Práce jak na kostele. K tomu je potřeba dostatek mladých kluků a mužů, děvčat i žen, takže předem Pán Bůh zaplať.
V sobotu 31. července o památce sv. Ignáce z Loyoly, přijede do naší farnosti pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka. Bude celebrovat pontifikální mši v 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po bohoslužbě  otec arcibiskup odpoví na dotazy, které si můžete připravit a odevzdat knězi. Z kostela jste zváni na arciděkanství k přátelskému rozhovoru. Přijďte všichni, děti, mládež, junioři i senioři z prázdnin, z chalup  i z dovolených. Účast přislíbil také pan primátor Dan Jiránek.
OZNÁMENÍ z 4. července 2010
(14. neděle v mezidobí)
V pondělí 5. července je slavnost a doporučený svátek svatých Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Slavnostní mše svatá bude v 18.00 hodin v kročehlavském kostele.
V úterý 6. července bude památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice.
Ve čtvrtek 22. července od 16.00 hod. bude generální úklid farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Prosíme o pomoc všechny mladé i dříve narozené. Budou se smýčit stěny i okna, sochy, kazatelna atd.. Dále se uklízí zákristie, dveře, lavice, oltáře, čistí se svícny, kadidelnice, bohoslužebné náčiní, luxují koberce, sedáky, zpovědnice, schody až od zvonu, kůr a na závěr pak podlahy v kostele i v depozitáři, kde bude třeba též poklidit. Je nutné vyprat plátna, ministrantské oblečení i ledacos přišít. Práce jak na kostele. K tomu je potřeba dostatek mladých kluků a mužů, děvčat i žen, takže předem Pán Bůh zaplať.
V sobotu 31. července o svátku sv. Ignáce přijede do naší farnosti nový arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka. Bude celebrovat pontifikální mši v 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie při příležitosti sv. Ignáce z Loyoly, kněze a zakladatele Societate Jesu (SI), česky Tovaryšstva Ježíšova, nebo-li jezuitů. Po bohoslužbě bude otec arcibiskup odpovídat na dotazy, které si  můžete připravit a odevzdat knězi. Po debatě jste zváni na arciděkanství k přátelskému rozhovoru. Přijďte všichni, děti, mládež, junioři i senioři z prázdnin, z chalup i z dovolených. Účast přislíbil také pan primátor Dan Jiránek.
OZNÁMENÍ z 27. června 2010

(13. neděle v mezidobí)
V pondělí 28. června bude večer v 18.00 hod. v Kročehlavech mše z vigilie sv. Petra a Pavla.
V úterý 29. června je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek. Bohoslužba v 18.00 hod. u sv. Floriána bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem.
V sobotu 31. července o svátku sv. Ignáce přijede do naší farnosti nový arcibiskup pražský Dominik Duka. Bude sloužit mši v 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po bohoslužbě bude otec arcibiskup odpovídat na dotazy, které si  můžete připravit a odevzdat již nyní knězi. Po debatě bude posezení na arciděkanství k přátelskému rozhovoru. Přijeďte všichni, děti, mladí i staří z prázdnin, z chalup i z dovolených.

OZNÁMENÍ z 20. června 2010
(12. neděle v mezidobí)
Tato neděle je 3. v měsíci a v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude mše zaměřena také pro rodiče s dětmi.
V pondělí 21. června je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
V úterý si připomeneme sv. Jana Fišera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků.
Ve středu 23. června v 18.00 hod. bude v kročehlavském kostele vigilie ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele.
Ve čtvrtek 24. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele a ve farnosti máme a poutní bohoslužbu na Dříni v 18.00 hodin. Pro ty, kteří nebudou moci přijít na pouť, bude mše v 18.00 hod. i v kapli sv. Floriána.
Pohřeb o. biskupa Škarvady bude v pondělí 21. června v 9.30 hod. z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Tělo zesnulého bude uloženo na hřbitově v Praze – Břevnově týž den cca v 11.30 hodin. Requiem z katedrály bude přenášet tel. NOE.
V sobotu 31. července přijede do naší farnosti nový arcibiskup pražský Dominik Duka. Bude sloužit mši v 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po bohoslužbě bude otec arcibiskup odpovídat na dotazy, které si můžete připravit a odevzdat již nyní knězi. Po debatě bude posezení na arciděkanství k přátelskému rozhovoru. Přijeďte všichni, děti, mladí i staří z prázdnin i z dovolených a plánujte je na jindy.
OZNÁMENÍ ze 13. června 2010
(11. neděle v mezidobí)
Tuto neděli 13. června v 10.00 hod. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie bude 1. svaté přijímání dětí naší farnosti. Přijďte se radovat a potěšit s těmito dětmi a také je povzbudit.
V sobotu 19. června je památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa a našeho rodáka.
V sobotu 19. června se koná pouť rodin na Svaté Hoře u Příbrami.
Příští neděle je 3. v měsíci a v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude mše zaměřena také pro děti a 1. sv. přijímání Anety Nádeníčkové.
V sobotu 31. července přijede do naší farnosti nový arcibiskup pražský Dominik Duka. Bude sloužit mši v 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po bohoslužbě bude otec arcibiskup odpovídat na dotazy, které si  můžete připravit a odevzdat již nyní knězi. Po debatě bude posezení na arciděkanství k přátelskému rozhovoru. Přijeďte všichni, děti, mladí i staří z prázdnin i z  dovolených a plánujte je na jindy.
OZNÁMENÍ ze 6. června 2010
(10. neděle v mezidobí)
Tuto neděli 6. června v 10.00 hod. bude slavnost posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie s možností získat plnomocné odpustky. Po mši jste zváni k přátelskému setkání na arciděkanství.
Čtvrteční bohoslužby slova  na arciděkanství v 8.30 hodin  i následné setkání v 10 hod. a také páteční setkání maminek s tímto programem je ukončeno a pokračovat se bude po prázdninách, t.j. 2.9. a 10.9. 2010.
V pátek 11. června je poutní slavnost v Kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kročehlavech. Slavnostní mše bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem. Při této příležitosti je možné získat plnomocné odpustky.
V neděli 13. června v 10.00 hod. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie bude 1. svaté přijímání dětí naší farnosti. Přijďte se radovat a potěšit s těmito dětmi a také je povzbudit.
V sobotu 31. července přijede do naší farnosti nový arcibiskup pražský Dominik Duka. Bude sloužit mši v 18.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po bohoslužbě bude otec arcibiskup odpovídat na dotazy, které si můžete připravit a odevzdat již nyní knězi. Po debatě bude posezení na arciděkanství k přátelskému rozhovoru. Přijeďte všichni děti, mladí i staří z prázdnin i z dovolených a plánujte je na jindy.
OZNÁMENÍ z 30. května 2010
Nejsvětější Trojice
V pondělí 31. května je svátek Navštívení Panny Marie a po mši v Kročehlavech bude poslední májová pobožnost k Panně Marii.
V pátek v 15.00 hod. na arciděkanství se připravují děti na 1. svaté příjímání, které bude 13. června ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Ve čtvrtek 3. června je slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek. Slavnostní bohoslužba bude v 18.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie a na závěr mše se uskuteční adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s  průvodem v bočních lodích chrámu. Všichni jste vítáni. Děti jsou zvány k doprovázení a sypání přinesených květů před eucharistií.
Všichni členové farní a ekonomické rady mají v úterý 1. června od 19.00 hod. setkání na arciděkanství.
V neděli 6. června v 10.00 hod. bude slavnost posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie a pak jste zváni k přátelskému setkání  na arciděkanství. Prosíme farníky, kteří by mohli připravit pohoštění, aby ho předali na arciděkanství v sobotu 5. června mezi 17 a 19 hodinou.
V sobotu 31. července přijede do naší farnosti nový arcibiskup pražský Dominik Duka. Bude sloužit mši v 18.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie a po bohoslužbě bude otec arcibiskup odpovídat na dotazy, které si již můžete připravit a odevzdat knězi. Pak bude posezení na arciděkanství k přátelskému rozhovoru. Přijeďte z prázdnin i dovolených a plánujte je na jindy.
OZNÁMENÍ z 23. května 2010
Boží hod svatodušní
Od 28. do 30. května se pořádá víkendovka pro mládež na faře v Hnidousích pro pobavení i setkání s Bohem. Plánují se hry, modlitby, táborák, přednáškové téma, disko, adorace, návštěva P. Šimáčka, kytarovka, mše atd. Je nutné se přihlásit nejpozději dnes osobně, SMS-kou nebo emailem. Telefonní číslo s adresou i bližší podrobnosti jsou na plakátku.
V zadní části kostela jsou k rozebrání obrázky sv. Václava a na druhé straně je modlitba, která má napomoci našim volbám.
Do konce května, po večerních bohoslužbách, se konají májové pobožnosti k Panně Marii.
Dnes večerní modlitbou před spaním končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí.
V pátek v 15.00 hod. na arciděkanství se připravují děti na 1. svaté příjímání, které bude 13. června ve farním kostele.
Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice a slavnost v 10 hodin bude doprovázena chrámovým pěveckým sborem.
Všichni členové farní a ekonomické rady mají v úterý 1. června od 19.00 hod. setkání na arciděkanství.
V neděli 6. června v 10.00 hod. bude slavnost posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie a pak jste zváni k přátelskému setkání na arciděkanství.
V sobotu 31. července přijede do naší farnosti nový arcibiskup pražský Dominik Duka. Bude sloužit mši v 18.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie a po bohoslužbě bude otec arcibiskup odpovídat na dotazy, které si již můžete připravit a odevzdat knězi. Pak bude posezení na arciděkanství k přátelskému rozhovoru. Přijeďte z prázdnin i dovolených a plánujte je na jindy.
OZNÁMENÍ z 16. května 2010
7. neděle velikonoční
Celý týden pokračuje příprava na Slavnost seslání Ducha svatého.
Tato neděle je 3. v měsíci a mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude také zaměřena na děti a mládež. Na dnešek připadá Den sdělovacích prostředků, za které se modlíme.
Do konce květena, po večerních bohoslužbách, se konají májové pobožnosti k Panně Marii.
Ve čtvrtek 20. května bude památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze a národního světce.
V pátek v 15.00 hod. na arciděkanství se připravují děti na 1. svaté příjímání, které bude 13. června ve farním kostele.
Příští neděli je slavnost Seslání Ducha svatého a večerní modlitbou před spaním končí doba velikonoční.
Od 28. do 30. května se pořádá víkendovka pro mládež na faře v Hnidousích pro pobavení i setkání s Bohem. Plánují se hry, modlitby, táborák, přednáškové téma, disko, adorace, návštěva P. Šimáčka, kytarovka, mše atd. Je nutné se přihlásit nejpozději do 23. května osobně,  SMS-kou nebo emailem. Telefonní  číslo a adresa i bližší podrobnosti jsou na plakátku.
OZNÁMENÍ z 9. května 2010
6. neděle velikonoční
Celý měsíc květen po večerních bohoslužbách budou májové pobožnosti k Panně Marii.
Ve středu 12. května je svátek Výročí zasvěcení pražské katedrály. Večerní mše v Kročehlavech v 18.00 hod. však bude z vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně. Kdo nebude moci přijít na mši ve čtvrtek, má možnost se účastnit večerní bohoslužby ve středu.
Ve čtvrtek 13. května bude slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek. Slavnostní mše s doprovodem chrámového sboru bude v kapli sv. Floriána v 18.00 hodin. Tento den začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.
Příští neděle je 3. v měsíci a mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude také zaměřena na děti a mládež. Na toto datum připadá Den sdělovacích prostředků, za které se budeme modlit.
Od 28. do 30. května se pořádá víkendovka pro mládež na faře v Hnidousích pro pobavení i setkání s Bohem. Plánují se hry, modlitby, táborák, přednáškové téma, disko, adorace, návštěva P. Šimáčka, kytarovka, mše atd. Je nutné se přihlásit nejpozději do 23. května osobně,  SMS-kou nebo emailem. Telefonní číslo a adresa i bližší podrobnosti jsou na plakátku.
OZNÁMENÍ z 1. května 2010
5. neděle velikonoční
Celý měsíc květen po večerních bohoslužbách budou májové pobožnosti k Panně Marii.
V pondělí 3. května je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
V úterý 4. května bude v kapli sv. Floriána v 18.00 hodin poutní slavnost spojená s posvěcením kostela.
Ve čtvrtek 6. května bude památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
V sobotu 8. května se uskuteční ve farnosti autobusová pouť na Svatou Horu do Příbrami za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Odjezd bude v 8.00 hodin od arciděkanství  a návrat kol. 18. hodiny. Cena za osobu činí 150,- Kč. Děti a studenti neplatí. Přihlásit se a složit poplatek je ještě možné i tento týden. Dík patří těm, kteří se již pohotově rozhodli.
OZNÁMENÍ z 25. dubna 2010
4. neděle velikonoční
Dnes v 16.00 hod. bude nad Libušínem u sv. Jiří poutní mše. Hlavním celebrantem bude P. Tomáš Roule, sekretář pana kardinála i nynějšího arcibiskupa pražského. Po skončení mše bude žehnání nového kříže. V 15.00 hod. odjíždí autobus od rozdělovského kostela.
Ve čtvrtek 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny   a učitelky církve, patronky Evropy.
V pátek 30. dubna bude památka sv. Zikmunda, mučedníka, který se stal i naším patronem.
V úterý 4. května bude v kapli sv. Floriána v 18.00 hodin poutní slavnost spojená s posvěcením kostela.
V sobotu 8. května se uskuteční ve farnosti autobusová pouť na Svatou Horu do Příbrami za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Odjezd bude v 8.00 hodin od arciděkanství  a návrat kol. 18. hodiny. Cena za osobu činí 150,- Kč. Děti a studenti neplatí. Přihlásit se a složit poplatek je ještě možné tento týden. Dík patří těm, kteří se již pohotově rozhodli.
OZNÁMENÍ z 18. dubna 2010

3. neděle velikonoční

Na přání arcibiskupa pražského se církev v naší arcidiecézi připojuje ke smutku polského národa za oběti při letecké katastrofě u Smolenska modlitbami při bohoslužbách a vyzváněním kostelních zvonů v sobotu i v neděli ve 12.00 hodin.
Od 18. do 24. dubna je celosvětový týden modliteb za povolání  ke kněžství a zasvěcenému životu.
Na pondělí 19. dubna připadá 5. výročí zvolení papeže Benedikta XVI.
V pátek 23. dubna bude svátek svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze, jejíž arcibiskup Dominik Duka OP, zve všechny věřící na poutní bohoslužbu do katedrály od 18.00 hodin. V Kročehlavech se spojíme také slavnostní mší v 18.00 hodin.
Od pátku 23. do neděle 25. dubna se koná v Praze - Vinoři víkend pro mládež od 17 do 35 let na téma „SVOBODA“. Přihlásit se je třeba ihned. Bližší podrobnosti jsou na vyvěšených plakátcích. Studenti budou finančně podpořeni.
V sobotu 8. května se uskuteční ve farnosti autobusová pouť na Svatou Horu do Příbrami za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Odjezd bude v 8.00 hodin od arciděkanství a návrat kolem 18. hodiny. Cena za osobu činí 150,- Kč. Děti a studenti neplatí. Přihlásit se a složit poplatek je třeba tento týden.

OZNÁMENÍ z 11. dubna 2010
2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
Od pátku 23. do neděle 25. dubna se koná v Praze - Vinoři víkend pro mládež od 17 do 35 let na téma „SVOBODA“. Přihlásit se můžete od 18.4. Bližší podrobnosti jsou na vyvěšených plakátcích.
V sobotu 8. května se uskuteční autobusová pouť na Svatou Horu do Příbrami za kněžská a řeholní povolání. Odjezd bude v 8.00 hod. od arciděkanství a návrat kol. 18. hodiny. Cena za osobu činí 150,- Kč. Děti a studenti neplatí. Přihlásit se a složit poplatek je třeba do 14. dnů, tj. 25. dubna.
Od soboty 10. dubna, se v pražské katedrále za přítomnosti kardinálů, biskupů, kněží, presidenta, vlády, diplomatických zástupců, zahraničních hostů i tisíce věřících ujal svého úřadu nový arcibiskup pražský Dominik Duka.
OZNÁMENÍ ze 4. dubna 2010
( Zmrtvýchvstání Páně )
Dnes o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, budou žehnány pokrmy po všech dopoledních bohoslužbách.
Zítra v pondělí, v oktávu velikonočním, jsou bohoslužby v naší farnosti ve všech kostelech jako v neděli.
Celý příští týden probíhá oktáva velikonoční.
Ve středu 7. dubna bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 9.30 hod.  requiem za zemřelou paní Marií Míkovou a v 11.00 hod., na témž místě se rozloučíme při pohřební mši s naším bratrem Vladimírem Josefem Vintrem.
V sobotu 10. dubna v 10.00 hod. převezme v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha J.Ex. Mons. ThLic. Dominik Duka OP  službu biskupa místní církve. Jako 36. pražský arcibiskup byl jmenován Jeho Svatostí papežem Benediktem XVI. dne 13. února 2010. Na tuto slavnost jste také srdečně zváni. V 8.45 hod. začíná duchovní program a do 9.30 hod. mají být všichni v katedrále na místě. Nevejdou-li se všichni do katedrály, bude u bočního vchodu na 3. hradním nádvoří u Zlaté brány přímý přenos na velkoplošné obrazovce. Vysílání je také v programu na ČT 2.
OZNÁMENÍ z 28. března 2010
(Květná neděle)
Dnešním dnem začíná liturgické období Svatého týdne. Tridua,  to je Zeleného čtvrtku, Velkého pátku i v sobotu večerní vigilie ve farnosti se má účastnit, pokud možno celá farní rodina.
Ve čtvrtek 1. dubna bude v pražské katedrále v 9.00 hod. koncelebrovaná mše pana kardinála se svými kněžími, při níž se světí oleje. Má zdůraznit společenství kněží s biskupem, aby se tak naznačila jednota kněžstva. Věřící jsou zváni, aby v tento den podpořili své kněze.
Ve čtvrtek v 18.00 hod. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie   je večerní mše na památku Večeře Páně s obřadem umývání nohou. Nejsvětější svátost se přenese na boční oltář, kde křesťané mají nějakou dobu adorovat. Kostel bude obnažen, z kropenek se odstraní svěcená voda a naleje se teprve z křestního pramene.
Na Velký pátek 2. dubna bude naposledy, v tomto postním období, v arciděkanském chrámu v 15.00 hod. pobožnost křížové cesty. Příležitost ke svátosti smíření bude od 14 hod. i po této pobožnosti.
V pátek v 18.00 hod. v mariánském kostele se slaví velkopáteční obřady na památku umučení Páně. Tento den je přísný půst.
Po skončení velkopátečních obřadů a na Bílou sobotu trvá církev  na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení a smrti.
Na Bílou sobotu  farní kostel bude  otevřen od 9. 00 hod., k modlitbě církve ranních chval. Chrám zůstane otevřen po celý den. Žádáme věřící, aby se ještě dnes laskavě zapsali na formulář k hlídání kostela po půl hodině.
Obřady velikonoční vigilie začnou před kostelem Nanebevzetí Panny Marie      ve 20.00 hodin svěcením ohně a paškálu i svící, které si přinesete. Při této slavnosti budou pokřtěni čekatelé křtu.
V neděli 4.dubna je slavnost Zmrtvýchvstání Páně a bohoslužby budou ve všech kostelech s nedělním časovým pořadem. Mše v 10.00 hodin je doprovázena pěveckým chrámovým sborem.
Při odchodu z kostela si vezměte domů farní časopis Naději, kde je i přehled velikonočních bohoslužeb.
OZNÁMENÍ z 21. března 2010
(5. neděle postní)
Od neděle 21. do 28. března bude probíhat v celé ČR týden modliteb za mládež. Budeme pamatovat vždy při mši.
Ve čtvrtek 25. března je slavnost Zvěstování Páně a  mše  bude doprovázena pěveckým sborem.
V pátek bude v Kročehlavech v  17.30 hodin pobožnost křížové cesty.
V sobotu 27. března od 10 hodin se bude uklízet náš farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Prosíme farníky o pomoc. Předem Pán Bůh zaplať.
Než půjdete v sobotu spát, posuňte si budíček o 1 hodinu dopředu ke změně na letní čas.
Příští neděle 28. března je Květná neděle a bohoslužby v kapli sv. Floriána  začínají v 9.30 hod., svěcením jarních ratolestí, které si přinesete. Odtud půjdeme průvodem do arciděkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kde si též vyslechneme zpívané pašije.
Přijďte v hojném počtu se svým přáteli i dětmi. Mše v 8.30 hod. v Kročehlavech o Květnou neděli mimořádně nebude.
Příležitost ke svátosti smíření v postní době je jako obvykle, půl hodiny před mší i po mši, kromě bohoslužby v 10.00 hodin, kdy je příležitost zpovědi po mši. Také je možné se s knězem domluvit na přijetí svátosti pokání mimo uvedenou dobu.
OZNÁMENÍ ze 14. března 2010
(4. neděle postní)
Od pondělka 15. března budou všechny bohoslužby z kaple na arciděkanství opět v kapli sv. Floriána. Mše v kapli na arciděkanství v zimním období skončily.
V 17.30 hodin bude v Kročehlavech před mší pobožnost křížové cesty.
V pátek 19. března je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek. Slavnostní bohoslužba v 18.00 hod. v Kročehlavech bude doprovázena pěveckým sborem. Tento den odpadá páteční půst.
V sobotu 20. března bude postní duchovní obnova na faře v Hnidousích od 14.00 hod. na téma svátost smíření a půst, kterou povede jáhen Václav Slavíček. Od 15.45 hod. bude příležitost ke svátosti smíření (P. Píška). V 17.00 hodin je pobožnost křížové cesty a v 17.30 mše.
V sobotu 27. března od 10 hodin se bude uklízet náš farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Prosíme farníky o pomoc. Předem Pán Bůh zaplať.
Příležitost ke svátosti smíření v postní době je jako obvykle, půl hodiny před mší i po mši, kromě bohoslužby v 10.00 hodin, kdy je příležitost zpovědi po mši. Také je možné se s knězem domluvit na přijetí svátosti pokání mimo uvedenou dobu.
OZNÁMENÍ ze 7. března 2010
(3. neděle postní)

Mše v Kročehlavech jsou v 18.00 hod. v pondělí, středu a pátek.
Mše v 18.00 hodin od svatého Floriána jsou ve vytápěné kapli na arciděkanství. To je v úterý, čtvrtek, sobotu i neděli.
Requiem za pana Ferdinanda Štiku bude v rozdělovském kostele ve čtvrtek 11. března v 10.30 hodin. Z toho důvodu nebude na arciděkanství ve čtvrtek v 9.30 bohoslužba slova a biblická hodina se překládá na 9.00 hodinu.
V pátek v 17.30 hodin bude v Kročehlavech před mší pobožnost křížové cesty.
Prosíme farníky, kdo by mohl napsat příspěvek do farního časopisu Naděje, aby ho předal do týdne na arciděkanství, nejlépe v elektronické podobě.
V sobotu 27. března od 10 hodin se bude uklízet náš farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Prosíme farníky o pomoc. Předem Pán Bůh zaplať.
Příležitost ke svátosti smíření v postní době je jako obvykle, půl hodiny před mší i po mši, kromě bohoslužby v 10.00 hodin, kdy je příležitost zpovědi po mši. Také je možné se s knězem domluvit na přijetí svátosti pokání mimo uvedenou dobu.

OZNÁMENÍ z 28. února 2010
(2. neděle postní)
Ohlašujeme  změnu bohoslužeb na arciděkanství. Mše z kaple na arciděkanství budou opět v kostele v Kročehlavech. To znamená v pondělí, středu a pátek v 18.00 hod., kdy bude  pobožnost křížové cesty v 17.30 hodin. Také zkouška pěveckého sboru ve středu je po mši v kročehlavské zákristii.
Mše od svatého Floriána pokračují dále v kapli na arciděkanství. To je v úterý, čtvrtek, sobotu i neděli v 18.00 hodin zůstávají i nadále na arciděkanství.
Připomínáme, že každý pátek v postní době v 17.30 hod. bude v Kročehlavech před mší pobožnost křížové cesty.
Prosíme farníky, kdo by mohl napsat příspěvek do farního časopisu Naděje, aby ho předal do 14 dnů na arciděkanství, nejlépe v elektronické podobě.
Příležitost ke svátosti smíření v postní době je jako obvykle, půl hodiny před mší i po mši, kromě bohoslužby v 10.00 hodin, kdy je příležitost zpovědi po mši. Také je možné se s knězem domluvit na přijetí svátosti pokání mimo uvedenou dobu.
OZNÁMENÍ z 21. února 2010
(1. neděle postní)
Bohoslužby v 18.00 hod. z Kročehlav  a od svatého Floriána se konají na arciděkanství do odvolání kromě pátku, kdy mše i pobožnost křížové cesty budou v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
V pondělí je svátek Stolce sv. Petra.
Každý pátek v postní době  bude před mší v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty. Tento pátek bude křížová cesta i mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Ve Vrapicích je pobožnost křížové cesty po mši, která je v 15.00 hodin.
Příležitost ke svátosti smíření v postní době je jako obvykle, půl hodiny před mší i po mši, kromě bohoslužby v 10.00 hodin, kdy je možnost pouze po mši. Také je možné se s knězem domluvit na přijetí svátosti pokání.
OZNÁMENÍ ze 14. února 2010
(6. neděle v mezidobí)
Všechny bohoslužby v 18.00 hodin z Kročehlav a od sv. Floriána se konají na arciděkanství z důvodů mrazivého počasí do odvolání.
Ve středu 17. února je Popeleční středa, kterou zahajujeme čtyřicetidenní postní dobu. Mše, při které bude udělován popelec bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně v 18.00 hodin. Postní bohoslužba bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem. Je to den přísného postu.
Každý pátek před mší v 17.30 bude pobožnost křížové cesty, tento pátek též v kapli na arciděkanství.
Ve Vrapicích je pobožnost křížové cesty po mši asi v 15.30 hodin.
Příští neděle je 3. nedělí v měsíci a mše 1. postní neděle v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. bude zaměřena také pro děti a mládež.
OZNÁMENÍ ze 7. února 2010
(5. neděle v mezidobí)
Všechny bohoslužby v 18.00 hodin z Kročehlav a od sv. Floriána se konají na arciděkanství z důvodů mrazivého počasí do odvolání.
Od pondělka do čtvrtka  budou místo mší svatých bohoslužby slova pod vedením jáhna Václava Slavíčka. Kněží nebudou k disposici ke svátosti pokání.
Příští týden z důvodů jarních prázdnin nebude výuka náboženství ani setkání maminek s dětmi. Katecheze katechumenů i biblická hodina s předcházející bohoslužbou slova zůstává.
Ve středu 10. února je památka sv. Scholastiky.
Ve čtvrtek 11. února bude památka Panny Marie Lurdské. Je to světový den nemocných, ve kterém budeme na ně v modlitbě zvláště pamatovat.
OZNÁMENÍ z 31. ledna 2010
(4. neděle v mezidobí)
Všechny bohoslužby v 18.00 hodin z Kročehlav a od sv. Floriána i zkoušky pěveckého sboru se konají na arciděkanství z důvodů mrazivého počasí do odvolání.
V úterý 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše s žehnáním svící, které si přinesete, začne výjimečně v předsíni  kostela Nanebevzetí Panny Marie v 18.00 hodin a průvodem půjdeme do chrámu.
Ve středu 3. února bude památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka se svatoblažejským požehnáním v kapli na arciděkanství.
Na závěr děkujeme všem, kteří modlitbou, nebo finančním příspěvkem pomohli trpícím na Haiti. V naší farnosti stále v modlitbách pamatujeme na všechny živé i zemřelé. Farní sbírka byla mimořádně štědrá v hodnotě 34 720,- Kč a byla odeslána na arcibiskupství pro ČKCH. Pán Bůh zaplať.
OZNÁMENÍ z 24. ledna 2010
(3. neděle v mezidobí)
Česká biskupská konference vyhlásila na neděli 24. ledna 2010 celonárodní kostelní sbírku na pomoc obětem zemětřesení na Haiti.
Všechny bohoslužby v 18.00 hodin z Kročehlav a od sv. Floriána i zkoušky pěveckého sboru se konají na arciděkanství z důvodů mrazivého počasí do odvolání.
Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.
V pondělí 25. ledna bude svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
V úterý 26. ledna je památka sv. Timotea a Tita, biskupů.
Ve středu 27. ledna po mši na arciděkanství se uskuteční informační setkání účastníků zimní farní dovolené.
Ve čtvrtek 28. ledna bude památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
OZNÁMENÍ ze 17. ledna 2010
(2. neděle v mezidobí)
Tato neděle je 3. nedělí v měsíci a mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude, jako obvykle, se zaměřením na děti a mládež.
Bohoslužby i zkoušky pěveckého sboru v Kročehlavech v 18.00 hod. v týdnu (pondělí, středa i pátek) se přesouvají na arciděkanství z důvodů mrazivého počasí do odvolání. V neděli v 8.30 hod. zůstává mše v kostele v Kročehlavech.
Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.
V pondělí 18. ledna bude památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Mše bude v 18.00 hod. v kapli na arciděkanství a i ostatní dny se při mši v 18.00 hod. budeme společně modlit za jednotu křesťanů.
V pondělí 18.1. je ekumenické setkání křesťanských církví v ČSCH (v bývalé synagoze za KB) také v 18.00 hod. a kázat  bude Jana Daněčková z církve metodistické.
V úterý 19.1.v 18.00 hod. mají křesťanské církve setkání u evangelíků v ČCE (na tř. Gen. Klapálka – proti Bondymu) s kázáním Daniela Kalety z církve bratrské.
Ve středu 20.1. v 18.00 hod. bude ekuména v Církvi bratrské ( v ulici Víta Nejedlého - proti městskému divadlu) s kázáním P. Jiřího Neliby.
Ve čtvrtek 21.1. v 18.00 hod. bude v kapli na arciděkanství ekumenická bohoslužba slova s kazatelem z CČSH.
Příští neděli bude ve všech kostelech votivní mše za jednotu křesťanů.
V úterý 19. ledna  v 9.00 hodin  je v Rozdělově u příležitosti vikariátní konference koncelebrovaná mše.
Česká biskupská konference vyhlašuje na neděli 24. ledna 2010 celonárodní kostelní sbírku na pomoc obětem zemětřesení na Haiti.
OZNÁMENÍ z 10. ledna 2010

(Svátek Křtu Páně)
Po dnešním  svátku Křtu Páně, večerními modlitbami, končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí.
Od úterka 12. ledna se přesouvají všechny bohoslužby (včetně nedělních i v sobotu s nedělní platností) z kaple sv. Floriána v 18.00 hodin, do zateplené kaple arciděkanství, na náměstí Starosty Pavla čp. 2-3, vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tato změna bude do odvolání, z důvodu mrazivého počasí.
V kostele, v zadní části, máte zdarma, k volnému rozebrání, nástěnné občanské kalendáře.
Jednostránkový katolický kalendář, s obrazem papeže Benedikta XVI., je součástí Katolického týdeníku.
Příští neděle je 3. nedělí v měsíci a mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude, jako obvykle, se zaměřením na děti a mládež.

OZNÁMENÍ z 3. ledna 2010
(2. neděle po Narození Páně)
Ještě dnes do 16.00 hodin si můžete naposledy prohlédnout výstavu betlémů v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Ve dnech 3. až 11. ledna proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Bylo by dobře, aby se zapojilo co nejvíce dětí i dospělých, jako vedoucí skupinek dětí. Koordinátorem je jáhen Václav Slavíček a přihlásit se lze mailem na adresu slavicekvas@upcmail.cz, nebo na tel. 311210037, 606643768. Podrobnosti též na plakátcích v kostelech.
V úterý 5. ledna bude vigilie ze slavnosti Zjevení Páně, při které bude svěcení vody, kadidla a křídy.
Ve středu 6. ledna je slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek, který doprovází pěvecký chrámový sbor.
Od čtvrtka 7.ledna v  9.30 hodin na arciděkanství se zavádí pravidelná bohoslužba slova.
Ve čtvrtek od 10.00 hod. na arciděkanství budou pravidelné biblické hodiny na téma Boží slovo v liturgii týdne. Páteční biblické hodiny v Kročehlavech nebudou.
Příští neděli je Svátek Křtu Páně a končí doba vánoční.