OZNÁMENÍ ze 16. května 2021
(7. velikonoční)

                                                                             
   

Tuto neděli (16.5.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
neděle 16.5. (7. velikonoční)8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
                                             8.30 hod Kročehlavy
                                             8.30 hod Vrapice
                                           10.00 hod náměstí, přenos FB                                   
                                           10.30 hod Hnidousy
                                           18.00 hod sv. Florián
sobota 22.5. 16.00 hod pouť Žlábek
                     18.00 hod sv. Florián
                     20.00 hod vigilie svatodušní (Nanebevzetí Panny Marie)  
neděle 23.5. (Boží hod svatodušní) 8.00 hod Nanebevzetí P. Marie
                                              8.30 hod Kročehlavy
                                              8.30 hod Vrapice
                                            10.00 hod náměstí, přenos FB
                                            10.30 hod Hnidousy
                                            18.00 hod sv. Florián
                                            18.00 hod Nanebevzetí P. Marie (v ritu antiquior)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek  a v pátek mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek mezi 19-20 hod.
Změna programu vyhrazena↑. Nadále platí omezení míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel. Co se týče zpěvu, tak zatím budeme zpívat (zejména v neděli) pouze ordinarium; písně a žalmy nadále z kůru.

Liturgické slavení:
V neděli 16. května si připomínáme sv. Jana Nepomuckého, mučedníka. Během mše sv. v 10.00 hod bude požehnán obraz tohoto světce.
Ve čtvrtek 20. května je památka sv. Bernardina Sienského, kněze.
V pátek 21. května v 10.00 hodin proběhne setkání matek s malými dětmi na faře. Předchází bohoslužba slova v 9.30 hodin v kapli na faře.
V sobotu 22. května je památka sv. Rity z Cascie, řeholnice. Po večerní mši sv. u sv. Floriána se pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi.
V sobotu během svatodušní vigilie bude požehnán oheň, proběhne lucernarium a obnovíme biřmovací závazky.
Na sobotu 29. května je plánována farní pouť k Palladiu země české ve Staré Boleslavi mše sv. bude slavena v 10.00 hod  bazilice Nanebevzetí Panny Marie, následovat bude
prohlídka poutního místa, pobožnost k bl. císaři Karlu Rakouskému, návštěva (pouze zvenku) baziliky sv. Václava, doprava vlastní (autem, veřejnou mhd); oběd a občerstvení z vlastních zásob
Po nedělních mších svatých můžete připojit podpis k petici Kladno bez hazardu - za vyhlášení referenda k této otázce.
V květnu se po mši sv. modlíme litanie k Panně Marii.
Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků přede mší sv. v Kročehlavech.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,


nejprve slavení liturgií, navíc bude slavena v sobotu 22. poutní mše sv. ve Žlábku a vigilie ze slavnosti Letnic:

sobota 22.5. 16.00 hod pouť Žlábek

                     18.00 hod sv. Florián

                     20.00 hod vigilie svatodušní (Nanebevzetí Panny Marie)


neděle 23.5. (Boží hod svatodušní - Letnice) 8.00 hod Nanebevzetí P. Marie

                                              8.30 hod Kročehlavy

                                              8.30 hod Vrapice

                                            10.00 hod náměstí, přenos FB

                                            10.30 hod Hnidousy

                                            18.00 hod sv. Florián

                                            18.00 hod Nanebevzetí P. Marie (v ritu antiquior)


·       Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek  a v pátek mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek mezi 19-20 hod.


Změna programu vyhrazena↑. Nadále platí omezení míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel. Co se týče zpěvu, tak zatím budeme zpívat (zejména v neděli) pouze ordinarium; písně a žalmy nadále z kůru.

 

Liturgické slavení:


·         V neděli 16. května si připomínáme sv. Jana Nepomuckého, mučedníka. Během mše sv. v 10.00 hod bude požehnán obraz tohoto světce.

·         Ve čtvrtek 20. května je památka sv. Bernardina Sienského, kněze.

·         V pátek 21. května v 10.00 hodin proběhne setkání matek s malými dětmi na faře. Předchází bohoslužba slova v 9.30 hodin v kapli na faře.

·        V sobotu 22. května je památka sv. Rity z Cascie, řeholnice. Po večerní mši sv. u sv. Floriána se pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi.

·         V sobotu během svatodušní vigilie bude požehnán oheň, proběhne lucernarium a obnovíme biřmovací závazky.

·         Na sobotu 29. května je plánována farní pouť k Palladiu země české ve Staré Boleslavi mše sv. bude slavena v 10.00 hod  bazilice Nanebevzetí Panny Marie, následovat bude prohlídka poutního místa, pobožnost k bl. císaři Karlu Rakouskému, návštěva (pouze zvenku) baziliky sv. Václava, doprava vlastní (autem, veřejnou mhd); oběd a občerstvení z vlastních zásob

    Obnovujeme nabídku donášení eucharistie domů, do nemocnice, Garcu a domovů seniorů. Určeno také pro všechny případy nemoci, nebo trvalejší nemožnosti návštěvy kostela. Možnost požádat o svátost smíření a svátost nemocných. Duchovní naší farnosti mají očkovací imunitu, používají respirátory, dezinfekci.

    Ještě informace ke sběru podpisů k petici Kladno bez hazardu:

    O CO USILUJEME?

    Herny a kasina negativně ovlivňují život ve městě, proto nechceme sedět s rukama v klíně. Od 14. 12. 2020 mají v Kladně herny opět zelenou. Chceme, aby o hazardu mohli rozhodnout obyvatelé v místním referendu. Jeho rozhodnutí je pro město závazné a další politické vedení je nemůže svévolně změnit.
    Potřebujeme 5.500 platných podpisů – při tomto množství musí zastupitelé referendum vyhlásit. Když vše dobře půjde, už při letošních sněmovních volbách můžeme společně vystavit hernám stopku.
    JAK MŮŽETE POMOCI?

    Podepište petici za vyhlášení referenda.
    Pošlete informaci známým, nebo je ještě lépe obejděte s petičním archem a ten pak odevzdejte na sběrném místě.
    Nebo nám pomozte se sběrem podpisů v ulicích Kladna. Budeme rádi.


    Email: chci@kladnobezhazardu.cz
   
 
    https://kladnobezhazardu.cz

    Tuto neděli 16.5. budou zástupci iniciativy přítomni po mši přibližně v těchto časech:

    -        V Kročehlavech v 9:00h

    -        Na nám. St. Pavla v 10:30h

    -        U sv. Floriána v 18:30h

    -        Ve Vrapicích 9:00h

    -        V Hnidousích 11:00h

·       V květnu se po mši sv. modlíme litanie k Panně Marii.

·       Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků přede mší sv. v Kročehlavech.

·       Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.


Ještě připojuji pozvánku na jarní a letní školu liturgiky:

http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/jarni-skola-liturgiky-2021

http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/letni-skola-liturgiky-2021


  -------
 Pokračování eucharistická katecheze:
Jan Pavel II.: Ecclesia de Eucharistia
Eucharistie a církevní společenství
34. (...)  Církev putující po této zemi je povolána uchovávat a podporovat jak společenství s Trojjediným Bohem, tak společenství mezi věřícími. K dosažení tohoto cíle má Slovo a Svátosti, především eucharistii, z níž „stále žije a roste“ a v níž zároveň vyjadřuje sebe samu. Není to náhoda, že výraz „communio“ se stal jedním ze specifických pojmenování této vznešené svátosti. (...)  Proto je vhodné pěstovat v duši stálou touhu po eucharistické svátosti. Z toho vznikla praxe „duchovního přijímání“ rozšířená v církvi již po staletí a doporučovaná svatými učiteli duchovního života. Sv. Terezie od Ježíše psala: „Když nejdete k sv. přijímání a neúčastníte se mše svaté, můžete přijímat duchovně… tak se do vás silně vtiskuje láska našeho Pána“
36. (...)  Sv. Jan Zlatoústý vybízel věřící svou mocnou výmluvností: „I já pozvedám svůj hlas, prosím, naléhám a zapřísahám se, abychom nepřistupovali k tomuto posvátnému stolu s poskvrněným a zkaženým svědomím. Takové přistupování se totiž nikdy nebude moci nazývat  přijímáním, i kdybychom se tisíckrát dotkli Pánova těla, nýbrž odsouzením, trýzní a hromaděním trestů“. V této linii Katechismus Katolické církve právem ustanovuje: „Kdo si je vědom, že se dopustil těžkého hříchu, musí přijmout svátost smíření, dříve než přistoupí k přijímání“. Chci tedy znovu zdůraznit, že platí a vždy bude platit v církvi norma, v níž Tridentský koncil shrnul přísné napomenutí apoštola Pavla, totiž že k hodnému přijetí eucharistie, „pokud si je člověk vědom smrtelného hříchu, je nutné předcházející vyznání hříchů“.
37. (...)  Situace zřejmé mravní indispozice se týká norma Kodexu kanonického práva pojednávající o tom, že nemohou být připuštěni k eucharistickému přijímání ti, kteří „tvrdošíjně setrvávají ve zjevném těžkém hříchu“.
38. (...)  Není možné podávat přijímání osobě, která není pokřtěná nebo která odmítá celou pravdu víry v tajemství eucharistie. Kristus je pravda a vydává svědectví pravdě (srov. Jan 14,6; 18,37); svátost jeho těla a krve nepřipouští dvojakost.
41. (...)  mimo jiné jsem připomínal, že pro věřící je účast na mši závazná, ledaže by jim bránila závažná překážka.
44.  Právě proto, že jednota církve, kterou eucharistie skrze oběť a přijímání Pánova těla a krve uskutečňuje, vyžaduje nevyhnutelně úplné společenství v poutu vyznání víry, svátostí a církevního vedení, není možné koncelebrovat tutéž eucharistickou liturgii, dokud nebude znovuobnovena celistvost těchto pout. Taková koncelebrace by nebyla platným prostředkem a mohlo by se ukázat, že je spíše překážkou k dosažení plného společenství, neboť oslabuje vědomí, jak jsme vzdáleni od cíle, a zavádí nebo schvaluje dvojznačnost té či oné pravdy víry. Cesta k plné jednotě se může vykonat pouze v pravdě.
-------
Hudební pozdrav je svatodušní: https://www.youtube.com/watch?v=-60f0tKgb1k/

Požehnané dny svatodušní novény!
P. Martin

https://farnostkladno.wordpress.com/

Žlábecká pouť

Boží hod svatodušní

Pouť Stará Boleslav

Podporuji svou diecéziSv. Jan Nepomucký
 


starší oznámení

zpět na hlavní stranu