OZNÁMENÍ z 29. března 2019
(5. neděle postní)

   
Všechny veřejné mše sv. jsou v naší farnosti zrušeny.

    • Tento týden od pondělí do středy je slavena jedna nebo více soukromých mší sv. v 18.00 hod.
    • Na Zelený čtvrtek bude Mše sv. na památku Večeře Páně od 18 hod.
    • Na Velký pátek bude od 15 hod křížová cesta a od 18 hod obřady z Památky umučení Páně.
    • Na Bílou sobotu bude od 20 hod slavena Velikonoční vigílie.
    • Mše sv. v neděli Zmrtvýchvstání Páně a na Velikonoční pondělí budou slaveny v 10 hod.
    • Všechny bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích budou přenášeny přes FB stránky nazvané
Online přenosy bohoslužeb u P. Marie. Bohoslužby jsou nadále bez účasti lidu.

    • Na Zelený čtvrtek se mezi 19.00-20.00 hod duchovně propojme ve „sv. hodině“ (místo adorace) modlitbou litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímáním nad scénou z Getseman, pašijových událostí z Písma…

    • Od Velkého pátku se spojme v novéně k Božímu milosrdenství.

    • Sv. smíření lze přijmout individuálně po domluvě. Sv. přijímání lze přijmou po domluvě a nebo na parkovišti před restaurací Na Kovárně, přes ulici, kde bude br. jáhen podávat svaté přijímání na ruku z auta, a to v úterý od 18-18.30 hod.
Sv. přijímání ve Svatém týdnu NENÍ možné přijímat na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu.

    • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen od pondělí Sv. týdne do Zeleného čtvrtka mezi 10-12 hod. Na Velký pátek bude otevřeno mezi 9-13 hod a na Bílou sobotu mezi 9-17 hod. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavech bude otevřen od pondělí do středy Sv. týdne mezi 17-17.30 hod. Při zachování hygienických předpisů (rouška, vzdálenost mezi osobami 2 m atd.) může být v kostele až 10 osob.Vážení a milí farníci,

dovolte opět několik informací k nastávajícímu Svatému týdnu.

Jak budou otevřeny naše kostely?

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen od pondělí Sv. týdne do Zeleného čtvrtka mezi 10-12 hod. Na Velký pátek bude otevřeno mezi 9-13 hod a na Bílou sobotu mezi 9-17 hod. 
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavech bude otevřen od pondělí do středy Sv. týdne mezi 17-17.30. 
Při zachování hygienických předpisů (rouška, vzdálenost mezi osobami 2 m atd.) může být v kostele až 10 osob.

Svaté přijímání není možné přijmout na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu (v tyto dny se smí přijímat pouze během bohoslužeb). V ostatní dny to samozřejmě možné je. Připomínám možnost sv. přijímání v úterý na parkovišti před restaurací Na Kovárně mezi 18-18.30. 

Svátost smíření je možné přijmout kdykoliv, nejlépe po domluvě. Obvykle jsme zvyklí na tzv. "velikonoční zpovídání", které letos nelze zorganizovat, proto bych vás požádal o zvážení možnosti využít celkové znění dvou (2. a 3.)  z pěti církevních přikázání: "2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok. „Každý věřící, jakmile dospěl do věku užívání rozumu, je povinen alespoň jednou za rok upřímně vyznat své těžké hříchy“ (kán. 989 CIC - Kodex kanonického/církevního práva).  3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době. „Každý věřící je po svém prvním svatém přijímání povinen alespoň jednou za rok přistoupit k svatému přijímání. Toto přijímání je povinen splnit v době velikonoční, pokud je ze spravedlivého důvodu nesplní v jinou dobu během roku“ (kán. 920 § 1 a 2 CIC)." ( https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/patero-cirkevnich-prikazani )
Doba velikonoční trvá až do Letnic/Slavnosti seslání Ducha Svatého (letos 31. května), tedy po celou tuto dobu je možnost splnit obě církevní přikázání. Umožní-li to situace, tak např. kolem Letnic uspořádáme větší zpovídání, jak bývá před Velikonoci. 
V závažné duchovní nouzi se prosím ale neváhejte ozvat, protože "salus animarum suprema lex (spása duší je nejvyšším zákonem)". Připomínám také možnost duchovního sv. přijímání a vzbuzení dokonalé lítosti ( https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200314duchovni-prijimani a http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=1452 ).

Nabízí se také možnost zaslat vlastní přímluvu (nejedná se o intenci) formou sms na tel. číslo: 606 643 768 (br. jáhen), kterou přečteme na Květnou neděli během mše sv.

Máme různé překážky ve slavení, ale co je nám umožněno, tak jsou přenosy bohoslužeb z farního kostelahttps://www.facebook.com/Online-p%C5%99enosy-bohoslu%C5%BEeb-u-P-Marie-101647141475143/ ):
Na Zelený čtvrtek  - Mše na památku Večeře Páně od 18 hod (letos bez umývání nohou).
Na Velký pátek  - křížová cesta od 15 hod a Obřady na památku Umučení Páně od 18 hod. Je to též den přísného postu.
Na Bílou sobotu - Velikonoční vigílie od 20 hod (bez žehnání ohně před kostelem, bez křtu dospělých).
Neděle Vzkříšení - mše sv. v 10 hod.
Pondělí v oktávu velikonočním - mše sv. v 10 hod.
(Všechny bohoslužby jsou nadále bez účasti lidu, pouze s přisluhujícími a smí se konat pouze v hlavním farním kostele.)

Pokud byste si chtěli prostudovat více k velikonočnímu Triduu, tak je to možné zde: http://www.liturgie.cz/temata/liturgicky-cas/liturgicky-rok/velikonocni-triduum .

K slavení Velikonoc doma je možné se inspirovat - https://www.youtube.com/watch?v=Ugx7gVWfQvs . Trochu mi to připomíná třeba to, když se rodina sejde na Štědrý večer k rodinné večeři, takže určitou tradici a vodítko máme.

Ve videu je zmiňována liturgie hodin (tedy breviář neboli Denní modlitba církve) - kdo nemáte knižní podobu, ale rádi byste se k modlitbě univerzální církve přidali, tak je to možné zde: https://lh.kbs.sk/cz/index.htm .
 . 
Od Velkého pátku se prosím sjednoťme v modlitbě novény k Božímu milosrdenství (nejlépe kolem třetí hodiny odpoledne a nebo, pokud jste si zvykli na modlitbu korunky večer, tak po večerním růženci): http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/modlitby-svetcu/novena-k-bozimu-milosrdenstvi.html .
Ještě přidávám odkaz na novénu odevzdanosti - http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/noveny/novena-odevzdanosti.html . Je to velmi hluboká modlitba.


A příjemné povzbuzení od Gemini musicales: https://www.youtube.com/watch?v=Y8eBcVD9n9Q .

Děkuji za vaše dary pro farnost na nový účet farnosti u Fio banky: 2801706002/2010 (mj. tím plníte poslední z pěti církevních přikázání 😇).
Děkuji také za naše vzájemné duchovní společenství! Je to v této době velmi důležité... Každý den trávím nějaký čas u P. Marie a jste všichni v mých modlitbách.
I tento týden se podařil další krok k zvelebení kostela P. Marie - v "druhé sakristii" jsou praktické regály a zas tam bude větší pořádek. Díky!


Do Kročehlav se také chystá nová nástěnka, kterou tam nutně potřebujeme.
Různé malé kroky, ale ty nám ukazují, že se život nezastavil!

Mám na vás jednu prosbu. Zdaleka nemám na všechny farníky e-mailové adresy a přes sms není možné tyto informace zasílat (a také nemám na všechny tel. číslo) - zkuste předat těm farníkům (zejména starším) tyto informace - máte-li na ně telefon, tak jim zavolat a nebo je upozornit, že informace jsou na nástěnkách/dveřích kostelů vyvěšené jako obvykle bývají (někteří chodí na nákup nebo na procházku právě kolem kostelů).

Vstupujeme do Svatého týdne, do nejdůležitějších křesťanských svátků. Nikdy jsme je neslavili takto omezeným způsobem. Zkusme je prožít přes všechny těžkosti intenzivně, i když zcela odlišně než jsme zvyklí. Ať se pro nás stanou povzbuzením! A my se pak staneme povzbuzením a nositeli velikonoční radosti pro všechny ostatní.
 "Šest dní před velikonoční slavností přicházel Pán do města Jeruzaléma. Tehdy mu vyšly naproti zástupy lidí; mávaly mu palmovými ratolestmi a volaly: * Hosana, buď požehnán! Ty ses smiloval a přicházíš! Hosana na výsostech!"  Připojme se k našemu vítěznému Králi a přes utrpení Velkého pátku vstupme do neděle Vzkříšení.

Zůstávám s pozdravem a požehnáním P. Martin

PS: stav pana biskupa Herbsta se zhoršil, je v umělém spánku a na plicní ventilaci. Modleme se za něj. Díky.

9.4.2020

Vážení a milí farníci,

jako každý rok bude náš kostel otevřený přes den na Bílou sobotu mezi 9-17 hod.

Pokud chcete, můžete se zapsat do tabulky, kde je po hodinách rozděleno hlídání kostela (zde je odkaz:
Stráž u Božího Těla  ; nezapomeňte zápis do tabulky potvrdit tím, že kliknete na Všechny změny uloženy na disk , což se objevuje uprostřed, nad tabulkou).

Na každou hodinu prosím ať se zapisuje pouze jeden člověk, je to z důvodů omezení - v kostele smí být najednou maximálně 10 lidí.

Pro kontrolu prosím napište svoji hodinu a jméno i jako odpověď na tento e-mail.

Přeji Vám požehnaný Zelený čtvrtek.
P. Martin

PS: dnes, 9.4.2020 je kostel otevřený mezi 10-12 hod a na Velký pátek mezi 9-13 hod. Také připomínám, že ode dneška až do Bílé soboty včetně není možné podávat Eucharistii mimo mši sv./obřady.zpět na hlavní stránku

starší oznámení